اةدس ب

وسنتولى تحسين أحجام . ادههمشچ ب و دباییم شهاک اهدس نزاخم ب ،یلاسکشی ردب یبولطمادن ردثا هدک دودشیدم کدشی یدلک روقهب ای مک ددهاوی دودی ریثأدت ندحت ةدقطنم یدنیمزریز ب یاههرفس شیب ب عبانم حیحص تیریدم رد اهدس شقن ،دنتسه هجاوم یب مک نایم نیا رد

2022-12-04
    ح ف حساب في دروب
  1. هطوبرم یاهناتسا رد اهدس یگدیسر هنماد
  2. ص :تلاس ارلما